Lengua galega e literatura

Preparación de oposiciones para secundaria y FP
Temario

TEMA 1 – A comunicación e as súas variedades. A comunicación humana. A linguaxe e as súas funcións.

TEMA 2 – A lingua como sistema. O signo lingüístico. Lingua e fala. Sincronía e diacronía.

TEMA 3 – As variedades e rexistros da lingua.

TEMA 4 – Os medios de comunicación de masas. Os medios impresos e os medios audiovisuais. Imaxe e texto.

TEMA 5 – Orixe do galego. A Romanización. Influencia doutras linguas na conformación do idioma. Voces patrimoniais, cultas e semicultas. Os préstamos.

TEMA 6 – A lingua na Idade Media. Os primeiros textos. O galego lingua de cultura. Características da lingua medieval.

TEMA 7 – A lingua do século XVI ao XIX. Os séculos XVI e XVII. O século XVIII: A Ilustración. O século XIX: O Rexurdimento. Características da lingua nesta etapa.

TEMA 8 – A lingua do século XX ata 1975. A etapa das Irmandades da Fala e da Xeración Nós. A etapa da posguerra. A normativización.

TEMA 9 – A lingua na actualidade. O marco legal. Estandarización e normativización.

TEMA 10 – A situación lingüística mundial. As familias lingüísticas. As linguas de Europa. As linguas oficiais.

TEMA 11 – Lingua e sociedade. Actitudes e normas de uso lingüístico. Bilingüísmo e diglosia.

TEMA 12 – Linguas en contacto. A asimilación lingüística. As interferencias e as alternancias de código.

TEMA 13 – Fonemática. Vogais. Consoantes.

TEMA 14 – A sílaba. O acento na palabra e no grupo tonal. Encontros de fonemas na palabra e no sintagma. A entoación.

TEMA 15 – A palabra e os seus constituíntes. Formación de palabras. A derivación: prefixación, sufixación e parasíntese.

TEMA 16 – O significado da palabra. Denotación e connotación. O campo semántico. Sinonimia e antonimia; homonimia e polisemia. O eufemismo.

TEMA 17 – O substantivo e o adxetivo.

TEMA 18 – O verbo. Estrutura xeral. A raíz: verbos regulares e irregulares; as alternancias vocálicas e consonánticas. A vogal temática e as conxugacións.

TEMA 19 – O verbo. Estrutura xeral. O tempo e o modo. O número e a persoa. O aspecto. A voz.

TEMA 20 – As formas non finitas do verbo e o infinitivo conxugado. As perífrases verbais.

TEMA 21 – O pronome persoal.

TEMA 22 – O artigo. O demostrativo. O posesivo. Os indicadores.

TEMA 23 – Os indefinidos. Os numerais. Os relativos, interrogativos e exclamativos.

TEMA 24 – O adverbio. A preposición. A conxunción.

TEMA 25 – O modo da enunciación oracional. A afirmación. A negación. A dúbida. A interrogación. A exclamación.

TEMA 26 – As funcións do esquema oracional. O predicado. Clases de oración segundo a natureza do predicado.

TEMA 27 – As funcións do esquema oracional. O suxeito. Os complementos. Outras funcións.

TEMA 28 – A oración composta. A coordinación. A subordinación.

TEMA 29 – Esquemas non predicativos. A frase. A comparación.

TEMA 30 – Estratexias para a análise, a síntese e o resumo de textos.

TEMA 31 – O texto e as súas partes. Temas e subtemas. Tipos de textos.

TEMA 32 – A narración. Estrutura. A expresión temporal. Características.

TEMA 33 – A descrición. Estrutura. A expresión da situación. Características.

TEMA 34 – A explicación. Estrutura, características e argumentación. As definicións. Os dicionarios.

TEMA 35 – A literatura como produto lingüístico, estético e social. Características da lingua literaria.

TEMA 36 – Literatura e sociedade. Autor e sociedade. A función social da literatura. Especificidade da literatura en contextos bilingües.

TEMA 37 – A literatura e a súa relación con outras manifestacións culturais.

TEMA 38 – A literatura popular. Características. Influencia na literatura culta. Recompilacións.

TEMA 39 – O xénero lírico. Características e desenvolvemento.

TEMA 40 – O xénero narrativo. Características e desenvolvemento.

TEMA 41 – O xénero dramático. Características e desenvolvemento.

TEMA 42 – A literatura na Idade Media. Contexto sociocultural. Autores. Códices. Periodización. Características da lírica trobadoresca.

TEMA 43 – A cantiga de amigo.

TEMA 44 – A cantiga de amor.

TEMA 45 – As cantigas de escarnio e maldicir.

TEMA 46 – Os xéneros poéticos menores.

TEMA 47 – As Cantigas de Santa María. A prosa medieval.

TEMA 48 – Decadencia da lírica galego-portuguesa: A escola galego-castelá.

TEMA 49 – A decadencia da da literatura culta na Idade Moderna. A dialectalización da lingua. As manifestacións cultas e populares nos séculos XVI, XVII e XVIII.

TEMA 50 – A literatura no século XIX. Contexto político e sociocultural. Os precursores. O Rexurdimento.

TEMA 51 – Rosalía de Castro.

TEMA 52 – Eduardo Pondal.

TEMA 53 – Manuel Curros Enríquez.

TEMA 54 – Os epígonos do Rexurdimento.

TEMA 55 – O século XX. Contexto sociocultural. O nacionalismo galego. As irmandades da Fala. O grupo “Nós”.

TEMA 56 – Ramón Cabanillas.

TEMA 57 – Ramón Otero Pedrayo.

TEMA 58 – Vicente Risco.

TEMA 59 – Alfonso Rodríguez Castelao.

TEMA 60 – As Vangardas en Galicia. Manuel Antonio e Amado Carballo. A escola neotrobadoresca.

TEMA 61 – Rafael Dieste. Outros prosistas e dramaturgos de preguerra.

TEMA 62 – Galicia na Inmediata Posguerra. A literatura no exilio. Actividade editorial e cultural no interior nos anos 50. Consolidación e diversificación do xénero ensaístico.

TEMA 63 – Álvaro Cunqueiro. O poeta. O narrador. O dramaturgo.

TEMA 64 – Eduardo Blanco Amor e Ánxel Fole. Outros narradores desta etapa.

TEMA 65 – A poesía de posguerra: caracterización e tendencias. Luís Pimentel. Aquilino Iglesia Alvariño. Xosé María Díaz Castro.

TEMA 66 – Celso Emilio Ferreiro e Antón Tovar Bobillo. Outros poetas desta etapa. Tendencias poéticas.

TEMA 67 – A promoción de poetas dos 50. Das festas minervais ao grupo Brais Pinto. Principais autores e tendencias.

TEMA 68 – Últimas promocións poéticas. Constitución de grupos. Pluralidade de voces e tendencias.

TEMA 69 – A renovación da prosa. Caracterización. Principais cultivadores da novela e da narrativa breve.

TEMA 70 – Autores e orientación narrativas a partir de 1975.

TEMA 71 – O teatro actual. Situación e perspectivas.

TEMA 72 – Ensaio e artigo xornalístico: conexións literarias.

Método presencial

PREMIR te proporciona dos posibilidades:

Opción 1
Asistir de forma presencial, siempre y cuando las restricciones de aforo lo permitan, respetando las medidas de seguridad.
Opción 2
Ver la clase en directo desde donde quieras. Es conveniente concretar que todos y cada uno de los centros cuentan con todos los recursos necesarios para impartir las clases de manera óptima, altavoces, micros, cámaras y por supuesto profesorado formado para ello.
Nuestro sistema de siempre: 5 horas de clase divididas en tres partes.

¿Necesitas más información? ¡Consúltanos ahora!