Trabajo Social - Concello de Coruña

¿Cómo preparamos las oposiciones de Trabajo Social del Concello de Coruña?

Trabajo Social

Concello de Coruña

El alumnado de PREMIR sacó los mejores resultados de Galicia en las últimas oposiciones de Trabajo Social de Xunta: número 1 y 9 de los 10 primeros puestos. Esta es nuestra mejor carta de presentación para preparar las oposiciones del Concello de Coruña.

Ponemos a tu disposición los mejores profesionales de Trabajo Social de Galicia en PREMIR Coruña para preparar la oferta de empleo con 12 plazas del Concello de Coruña. Estas oposiciones tienen una particularidad muy especial: son de acceso libre, es decir, obtendrás la plaza exclusivamente en función de tu calificación en los exámenes. No se trata de un concurso-oposición donde a mayores sumarían otros méritos.

Inicio el 19 de enero de 2022

 • PREMIR confirma el inicio de la preparación para el 19 de enero de 2022.
 • Horario: miércoles, de 16 a 21 horas.
 • Clases presenciales con emisión en directo.
 • Abierto el plazo de matrícula hasta agotar plazas.

Matrícula online

Máxima flexibilidad

 • Todas las clases presenciales en PREMIR Coruña se emiten en directo. Si no puedes asistir a nuestro centro, puedes seguir la clase desde casa e interactuar como si estuvieras en el aula.

Temario, metodología y material campus virtual

 • 5 horas de clase semanales en sesiones divididas en tres partes: simulacro test, corrección y explicación (detalle más abajo).
 • 4 simulacros de test al mes.
 • Temario elaborado por un equipo docente especializado y contenidos enriquecidos, con recursos audiovisuales actualizados al día y elaborados por expertos en las diferentes áreas en que se divide el temario.

Exámenes y simulacros

 • Durante el curso realizaremos exámenes semanales.
 • Además de los exámenes, realizaremos simulacros de oposición. Es decir, nos enfrentaremos a simulaciones de situaciones reales de oposición con ejercicios de idéntica duración y mismo número de preguntas.
 • En una preparación anual el alumnado adquiere más de 5.000 preguntas, que incluyen los test propios más las preguntas oficiales de las oposiciones de los últimos años. Practica la técnica de examen con entrenamientos tipo test donde todas las preguntas y respuestas están vinculadas a los contenidos.

Convocatoria, características de las pruebas, plazas…

 • Oposición de acceso libre. Obtendrás tu plazas exclusivamente en función de tu calificación en los exámenes.
 • Oferta de empleo con 12 plazas.
 • Pruebas:
  • 1.- Test de 100 preguntas.
  • 2.- Supuesto práctico a elegir de entre 2 propuestos por el tribunal.
  • 3.- Desarrollo de dos temas (a elegir de entre cuatro) de la parte específica del temario (ver temario al final de esta página).
  • 4.- Examen de gallego (exentas personas que acrediten CELGA 4)
 • Plazo de inscripción: 20 días a contar a partir de su publicación en BOE
 • Convocatoria publicada en BOP el 31 de diciembre de 2021

Método presencial + streaming

Todas las sesiones se emiten en directo para que las sigas desde donde quieras
Test
Realización de un test acerca de lo explicado la semana anterior
1
Corrección
Corrección del test en clase con aclaración de dudas que surjan
2
Explicación
Explicación de nuevo temario a examinar la siguiente semana
3
Temario (BOP 31/12/2021)

PARTE COMÚN

TEMA 1.- A Constitución Española: Estrutura. Os principios constitucionais: o estado social e democrático de Dereito. Os valores superiores na Constitución española. Título preliminar. Os dereitos e deberes fundamentais, as súas garantías e suspensión. As Cortes Xerais. A reforma constitucional.

TEMA 2.- O Goberno: Composición e funcións. Relacións entre o Goberno e as Cortes Xerais. A organización territorial do Estado. Réxime de competencias: sistema de distribución de competencias entre o Estado e as Comunidades Autónomas: competencias exclusivas, compartidas, concorrentes, de desenvolvemento e de execución. O Estado das Autonomías. Os Estatutos de Autonomía. Relación entre o Estado e as Comunidades Autónomas.

TEMA 3.- O Estatuto de autonomía de Galicia: Título preliminar. O poder galego: o Parlamento. A Xunta e o seu presidente. As competencias de Galicia.

TEMA 4.- Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas: Disposicións xerais. Dos interesados no procedemento. Da actividade das Administracións Públicas. Dos actos administrativos. A revisión de actos en vía administrativa: revisión de oficio. Recursos administrativos.

TEMA 5.- Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas: Das disposicións sobre o procedemento administrativo común: Garantías do procedemento. Iniciación do procedemento. Ordenación do procedemento. Instrución do procedemento. Execución. Finalización do procedemento. A tramitación simplificada do procedemento administrativo común.

TEMA 6.- O réxime local. Regulación xurídica. O municipio: concepto e elementos: Territorio e poboación. Organización. Competencias. O réxime de organización dos municipios de gran poboación: ámbito de aplicación. Organización e funcionamento dos órganos municipais necesarios.

TEMA 7.- O persoal ao servizo das Administracións Públicas: Clases de persoal. Adquisición e perda da relación de servizo. Dereitos individuais. Deberes e código de conducta. Xornada de traballo permisos, licenzas e vacacións. Dereitos retributivos. Incompatibilidades.

TEMA 8.- Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das Facendas locais. Recursos das facendas locais: Enumeración. Imposición e ordenación dos tributos locais. Taxas. Prezos Públicos. Contribucións especiais. Impostos locais: enumeración, natureza e feito impoñible. Os orzamentos: Contido e aprobación.

TEMA 9.- Lei 40/2015, do 1 de outubro, do Réxime xurídico do sector público. Disposicións xerais. Dos órganos das Administracións Públicas: órganos administrativos, competencias, órganos colexiados, abstención e recusación. Os convenios. Principios da potestade sancionadora. Da responsabilidade patrimonial das Administracións Públicas.

TEMA 10.- Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno. Transparencia da actividade pública.

TEMA 11.- Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais: Disposicións xerais. Principios da protección de datos. Dereitos das persoas. Responsable e encargado do tratamento de datos. Réxime sancionador.

TEMA 12.- Lei Orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e homes: Obxecto e ámbito da lei. O principio de igualdade e a tutela contra a discriminación. Políticas públicas para a igualdade. Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade autónoma de Galicia en materia de igualdade: As condicións de emprego en igualdade na Administración pública galega.

TEMA 1.- A Lei 13/2008, do 3 de decembro, de Servizos Sociais de Galicia.

TEMA 2.- O Decreto 99/2012, do 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento. O financiamento dos servizos sociais e a cooperación interadministrativa: O Plan Concertado. Convenio entre o Ministerio de Asuntos Sociais e a Comunidade Autónoma de Galicia para o desenvolvemento das prestacións básicas de servizos sociais das corporacións locais (BOE nº 163 do 08/07/1988).

TEMA 3.- O Decreto 246/2011, do 15 de decembro, polo que se desenvolve a Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia, no relativo aos órganos consultivos e de participación.

TEMA 4.- O Decreto 254/2011, do 23 de decembro, polo que se regula o réxime de rexistro, autorización, acreditación e a inspección dos servizos sociais en Galicia.

TEMA 5.- Formas de prestación dos servizos sociais en Galicia. O réxime de concertos sociais: Decreto 229/2020, do 17 de decembro, polo que se desenvolve o réxime de concertos sociais no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

TEMA 6.- A Orde do 18 de agosto de 2000, da Consellería de Sanidade e Servizos Sociais, pola que se aproba o Estatuto básico dos centros de servizos sociais da Comunidade Autónoma de Galicia.

TEMA 7.- O Decreto 40/2014, do 20 de marzo, polo que se crea a Axencia Galega de Servizos Sociais e se aproban os seus estatutos.

TEMA 8.- A Historia Social Única electrónica .O Decreto 89/2016, do 30 de xuño, polo que se regula a creación, o uso e o acceso á Historia Social Única Electrónica.

TEMA 9.- O Decreto 119/2005, de 6 de maio, polo que se crea o Instituto de Medicinal Legal de Galicia. Estrutura e funcións.

TEMA 10.- O Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar. Acordo fundacional e estatutos.

TEMA 11.- O sistema español de Seguridade Social: Pensións non contributivas. Modalidades e requisitos. O ingreso mínimo vital (IMV): os requisitos e a súa acreditación, as obrigas das persoas beneficiarias.

TEMA 12.- A Lei 39/2006, do 14 de decembro, de Promoción da Autonomía Persoal e Atención ás persoas en situación de dependencia.

TEMA 13.- O Decreto 15/2010, do 4 de febreiro, polo que se regula o procedemento para o recoñecemento da situación de dependencia e do dereito ás prestacións do sistema para a autonomía e atención á dependencia, o procedemento para a elaboración do Programa Individual de Atención e a organización e funcionamento dos órganos técnicos competentes.

TEMA 14.- O Decreto 149/2013, de 5 de setembro, polo que se define a carteira de servizos sociais para a promoción da autonomía persoal e atención ás persoas en situación de dependencia e se determina o sistema de participación das persoas usuarias na financiación do seu coste.

TEMA 15.- O Decreto 183/2013, do 5 de decembro, polo que se crea a Rede Galega de Atención Temperá.

TEMA 16.- A Lei orgánica 1/1996, do 15 de xaneiro de protección xurídica do menor, de modificación parcial do Código Civil e da Lei de Axuizamento Civil.

TEMA 17.- A Lei 3/2011, do 30 de xuño, de apoio á familia e á convivencia de Galicia. Programas e recursos.

TEMA 18.- O Decreto192/2015, do 29 de outubro, polo que se define a Carteira de servizos sociais de familia, infancia e adolescencia.

TEMA 19.- A Lei 10/2013, do 27 de novembro, de inclusión social de Galicia. O Decreto 14/2019, do 31 de xaneiro, de desenvolvemento da Lei 10/2013, do 27 de novembro, de inclusión social de Galicia, no relativo á tramitación da renda de inclusión social de Galicia e das axudas de inclusión social.

TEMA 20.- A Ordenanza municipal reguladora da Renda Social Municipal do Concello da Coruña.

TEMA 21.- A Ordenanza municipal de emerxencia social do Concello da Coruña.

TEMA 22.- O Decreto 61/2016, do 11 de febreiro, polo que se define a Carteira de servizos sociais de inclusión. A Orde do 25 de xaneiro de 2008 pola que se regulan os requisitos específicos que deben cumprir os centros de inclusión e emerxencia social.

TEMA 23.- A inclusión como obxectivo da política social europea. Os plans de inclusión social en Galicia. A estratexia de inclusión social de Galicia 2014-2020. Prioridades transversais e sectoriais na inclusión social. Estratexias, plans e programas de intervención específica.

TEMA 24.- A Lei 10/2011, do 28 de novembro, de acción voluntaria.

TEMA 25.- A Lei 6/2012, do 19 de xuño, de xuventude de Galicia.

TEMA 26.- A Normativa galega en materia de igualdade: principais medidas contempladas polo Decreto 2/2015, de 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade: Disposicións xerais. Apoio á conciliación e á corresponsabilidade. O Plan de igualdade e a Ordenanza municipal do Concello da Coruña para a igualdade na diversidade.

TEMA 27.- A acción social. Concepto e etapas históricas. O estado de benestar. Os Sistemas Públicos de Protección Social. O Sistema de Servizos Sociais en Galicia. Etapas e configuración actual.

TEMA 28.- Fundamentos, principios e funcións do traballo social. O obxecto do traballo social: suxeito, obxecto e contido. Niveis de intervención no traballo social.

TEMA 29.- O proceso metodolóxico no traballo social. Correntes metodolóxicas. Proceso metodolóxico na planificación social. Planificación. Programación. Execución. Avaliación. Incorporación do principio de transversalidade á planificación social.

TEMA 30.- Técnicas en traballo social: instrumentais, de coñecemento, de diagnóstico, de intervención, e de avaliación. Principais técnicas e documentos en Traballo Social.

TEMA 31.- A investigación en traballo social. As necesidades sociais. Tipoloxía, identificación e medida. Obxectivación. Técnicas aplicables. O traballo social e as TIC.

TEMA 32.- O/A traballador/a Social como membro de un equipo de traballo interdisciplinar: fundamento, funcións e principios básicos como persoal técnico do equipo e nos diferentes ámbitos de intervención.

TEMA 33.- Deontoloxía e ética profesional. O Código deontolóxico dos/as profesionais do traballo social. Código ético en relación coas persoas usuarias, coas institucións e con outros/as profesionais.

TEMA 34.- O traballo social no sistema de servizos sociais. Servizos sociais. Concepto. Os servizos sociais e a Administración pública a nivel estatal, autonómico e local. Organización e competencias. Financiamento. Cooperación e coordinación.

TEMA 35.- Os servizos sociais comunitarios. Principios que os inspiran e obxectivos. Competencias e organización. Equipamentos e prestacións básicas. Equipos técnicos.

TEMA 36.- Os servizos sociais especializados. Concepto. Competencias, organización. Referencias legais. Programas. Equipamentos.

TEMA 37.- Os servizos sociais especializados en institucións. As institucións e a relación coa sociedade. A Intervención social en institucións residenciais. Intervención social en institucións de persoas maiores, en institucións de persoas con discapacidade, en institucións de inclusión e en institucións de menores.

TEMA 38.- Intervención social en infancia e adolescencia. Acollemento familiar. Adopción. Programas de actuación. Equipos do menor; composición, funcións e metodoloxía de intervención. Institucións para menores na Comunidade Autónoma.

TEMA 39.- Infancia e adolescencia. Os malos tratos na infancia. Definición. Tipoloxía. Factores de risco. O proceso de intervención ante o maltrato infantil. Prevención, detección e tratamento social. Inadaptación social e conduta delituosa na adolescencia. Protocolo de actuación ante o maltrato infantil. Problemática do menor institucionalizado. Medidas de protección de menores. Políticas europeas: investimento en infancia e garantía infantil.

TEMA 40.- Intervención social e intervención familiar. Intervención social con familias e grupos. Enfoques e correntes actuais da intervención familiar. Intervención grupal.

TEMA 41.- Intervención coas mulleres en situación de vulnerabilidade. Violencia de xénero e violencia doméstica definición. Políticas de igualdade en Galicia: recursos, organización administrativa.

TEMA 42.- Intervención social e discapacidade: discapacidade física, psíquica e sensorial. Os dereitos das persoas con discapacidade recollidos na convención internacional das persoas con discapacidade. Do modelo de negación ao modelo social de intervención coa discapacidade. Necesidades e recursos: centros e servizos especializados, axuda no fogar, axudas e subvencións. O papel do persoal técnico de servizos sociais na acción integradora: integración laboral, educativa, de ocio e tempo libre.

TEMA 43.- Intervención social coas persoas maiores. Aspectos sociais do envellecemento. Necesidades sociais e recursos. Recursos e equipamentos. Servizos de apoio, axuda no fogar. Dereitos das persoas maiores. Tipoloxía de maltrato nas persoas maiores; físico, psicolóxico, emocional. Datos demográficos e proxeccións da poboación en Galicia. O traballo social coas persoas maiores en institucións e na comunidade. Políticas europeas e internacionais: o envellecemento activo e saudable e os coidados a longo prazo das persoas en situación de dependencia.

TEMA 44.- Intervención social e condutas delituosas; consumos tóxicos, ludopatía. As novas adicións Conceptos. Aspectos sociais das condutas aditivas Prevención, tratamento e rehabilitación social. Reinserción social. Servizos e recursos.

TEMA 45.- Intervención social e inclusión social: Pobreza e exclusión social conceptos e diferenzas Grupos de poboación mais vulnerables. Inmigrantes e minorías étnicas. Características e necesidades sociais. Recursos. Servizos e prestacións. Aspectos demográficos da poboación xitana en Galicia. Problemática específica e medidas para la integración social.

TEMA 46.- Intervención social e espazo sociosanitario. Concepto do espazo sociosanitario. Poboación destinataria de atención sociosanitaria. A coordinación sociosanitaria en Galicia.

TEMA 47.- Modelos de intervención social. Modelo de intervención centrado na persoa. Modelo sistémico e ecolóxico. Modelo humanista, modelo cognitivo-conductual e psicodinámico.

TEMA 48.- O terceiro sector da acción social. Organizacións non gobernamentais. Concepto. Tipos. Sistema de financiamento. Organización e coordinación coas distintas administracións. As entidades prestadoras de servizos sociais. O rexistro unificado de entidades prestadoras de servizos. sociais (RUEPSS).

Los primeros de entre los primeros

9 de las 10 primeras plazas de Trabajo Social Xunta fueron alumnas de PREMIR

 • Aprobados
 • No aprobados
1
Primer puesto
La número 1 de las últimas oposiciones de Xunta de Trabajo Social fue alumna de PREMIR
¿Necesitas más información? ¡Consúltanos ahora!